Copyright - enmammasdag.com

Följande villkor gäller för de webbsidor (http://enmammasdag.com) som ägs av En mammas dag.

En mammas dags webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Information på En mammas dags webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående av skriftligt tillstånd från En mammas dag. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på En mammas dags webbsidor. De namn och symboler på En mammas dags webbsidor som betecknar En mammas dags produkter och tjänster är varumärken som tillhör En mammas dag.

En mammas dags webbsidor tillhandahålls i befintligt skick. En mammas dag lämnar inga garantier med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet hos det material som presenteras på En mammas dags webbsidor. En mammas dag ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på En mammas dags webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga. En mammas dag förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera En mammas dags webbsidor eller göra dem oåtkomliga. En mammas dag ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på En mammas dags webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

Genom att skicka icke beställt material till En mammas dag, exempelvis via e-post eller via webbsidorna, ger användaren En mammas dag en avgiftsfri, obegränsad, oåterkallelig licens att använda, återge, visa, utnyttja, ändra, sända och sprida sådant material, om inte annat avtalats.